به دنبال ارتقای دانش تجاری خود به سطح بعدی هستید؟ با یادگیری قراردادهای آتی دائمی شروع کنید…

https://academy.binance.com/en/articles/what-are-perpetual-futures-contracts?ref=AZTKZ9XS&utm_source=BinanceTwitter&utm_medium=GlobalSocial&utm_campaign=GlobalSocial